ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ   : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 17/2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
6.8 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
6.9 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรภายในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 ครูหรืออาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
8.6 นักวิชาการศึกษา
8.7 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลด้านการศึกษา
8.8 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการศึกษา
8.9 นักวิชาการศึกษาในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา
8.10 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา
การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตนั้น มีความเกี่ยวข้องกับสังคมนานาชาติ
และประชาคมโลก มีกระแสโลกาภิวัฒน์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและวิถีการปฏิบัติงานของคนในสังคมมากขึ้น ซึ่งการศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนไปสู่
ภาคการทำงานที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่กำหนดมาตรการหลักในการผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ซึ่งการปฏิรูปทางการศึกษามีทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก ให้มี
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้นการศึกษาต่อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของนโยบายทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและยกระดับการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในระดับท้องถิ่นมุ่งสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม หรือผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
10.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์หรือสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงในด้าน
ต่าง ๆ นั้น การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ
เมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ คนในสังคมจึงต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
บทบาท พันธกิจ และการเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จึงจำเป็นต้องผลักดันองค์การ และตนเองให้เป็นองค์การและบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตนเองเข้าสู่สังคมฐานความรู้อย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการนำวิทยาการใหม่ ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรการบริหารการศึกษาจะเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญ
มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ
ทางด้านการศึกษาที่จะต้องมีความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันต่อการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนา ให้ก้าวทันเพื่อการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคน สังคม องค์การและวัฒนธรรมต่อไป
11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องจัดทำหรือปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้รับบริการสถานประกอบการ หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันที่มีพันธกิจหลักที่สำคัญการประการหนึ่งคือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษานับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมสนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพของการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับสากล
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
12.1 รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น ได้แก่
2035101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

  1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

          1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพจริง มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

          1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้

1.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และความสามารถในศาสตร์และศิลป์

ทางด้านการบริหารการศึกษา

1.3.2 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา ประกอบอาชีพโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3.3 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะในการประยุกต์หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับสภาพจริงได้อย่างนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

1.3.4 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะด้านการวิจัย สามารถทำการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 : มกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน : พฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ มีความรู้ ประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและพึ่งตอนเอง สาขาวิชาได้สรุปปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้ ดังนี้
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน
2.3.2 นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และแนะแนวทางเพื่อการศึกษา
ด้วยตนเอง
2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2.4.4 จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
2.5 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
3. รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (106)
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ระดับที่เปิดสอนใช้เลข 6
เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชามาตรฐานวิชาชีพการบริหารการศึกษา
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต
เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การศึกษาเอกเทศ และการสัมมนา
เลขตัวที่หกและตัวที่เจ็ด หมายถึง ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 6 หน่วยกิต
1066401 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics in Educational
Administration
1066601 กฎหมายการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Law
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วิชาบังคับสำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1066101 โครงสร้างและระบบการศึกษาไทย 3(2-2-5)
Structure and System of Thai Education
1066102 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(2-2-5)
Policy and Planning of Education
1066103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
1066201 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Principle and Theory in Modern Educational
Administration

วิชาเลือกสำหรับแผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกสำหรับแผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1066104 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(2-2-5)
Economics of Education
1066202 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Leadership in Educational Administration
1066203 การประเมินโครงการในการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Project Evaluation in Educational Administration
1066204 การฝึกงานทางการบริหารการศึกษา 3(1-3-5)
Practicum in Educational Administration
1066205 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 3(2-2-5)
Development of Virtues and Ethics of School
Administrators
1066301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง 3(2-2-5)
การบริหารการศึกษา
Information and Communication Technology in
Educational Administration
1066501 การบริหารงานวิชาการ 3(2-2-5)
Academic Administration
1066502 การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การ 3(2-2-5)
Systems Analysis and Organization Development
1066504 การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Educational Supervision for Learning and Instruction
Quality Development
1066901 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) Seminar in Educational Administration Research
1066902 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Seminar in Educational Administration
1066903 การศึกษาเอกเทศ 3(1-3-5)
Individual Study
ค. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
สำหรับแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต
1066904 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
สำหรับแผน ข 6 หน่วยกิต
1066905 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
Independent Study
ง. หมวดวิชาเสริม
1) นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
English for Graduate Students
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
Computer for Graduate Students
2) นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการศึกษามาก่อนจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1065601 หลักและทฤษฎีทางการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Principles and Theories of Education and Learning
จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3.1 คำอธิบายรายวิชา
        ก.  หมวดวิชาสัมพันธ์
        1066401       วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางการบริหารการศึกษา                         3(2-2-5)
                                 Research Methodology and Statistics in Educational Administration
                                   แนวคิด ความหมาย หลักการ และวิธีวิทยาของการวิจัย ประเภท กลวิธี และระบวนการวิจัย การออกแบบและดำเนินการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการทำและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ การสร้างเครื่องมือ ความเข้าใจในกระบวนการและการใช้สถิติพื้นฐาน และสถิติอ้างอิงที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนเค้าโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Concepts, definitions, principle and research methodology, strategies and research process, design and conduct research in educational administration, writing the research project, doing and writing thesis, creating research tools, understanding in the process and using basic statistics and inferential statistics to data analysis, practicing and analyzing data, and writing research project, and report research in educational administration.
          1066601       กฎหมายการศึกษา                                                               3(2-2-5)
                                  Educational Law
                                    ความหมาย ลักษณะ ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย การใช้และการตีความ กฎหมายการอุดช่องว่างและการยกเลิกกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Definitions, characteristics, source, types and hierarchy, using and interpretation of law, filling the gaps and cancellation of law, essence of relevant  educational laws such as the constitution, law, royal decree, related to education.
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                           ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต
                                  วิชาบังคับสำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข               ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

          1066101       โครงสร้างและระบบการศึกษาไทย                                           3(2-2-5)
                                  Structures and Systems of Thai Education
โครงสร้างและระบบของการศึกษาไทย องค์ประกอบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอุดมศึกษาประเภทของระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การแบ่งระดับชั้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น นโยบายการปฏิรูปและการกระจายอำนาจการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและระบบการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างและระบบการศึกษาปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
Structures and systems of Thai education, components and levels of basic education and higher education, the type of education system: formal, non-formal and informal education, stratification and level, role of educational authorities in country, region and locality, policy reform and decentralization of education, laws and regulations relating to the structure and the educational system, analyzing structural problem and educational system in current and future trends.
            1066102       นโยบายและการวางแผนการศึกษา                                          3(2-2-5)
                                    Policies and Planning of Education
                                      หลักการและแนวคิด กระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา  การนำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน หลักการ กระบวนการและเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดนโยบาย ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การประสานแผน และการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษา
Principles and concepts, processing to procedures of policy and educational planning, leading policy into practice, element of economy, social and political concern to educational planning, systems and theory of planning, principle, process and techniques in strategic planning, and planning educational managements, social and cultural change for planning of educational development and setting policy in educational area and schools, coordinating plan and leading to practice and evaluating educational development plan.
              1066103       การประกันคุณภาพการศึกษา                                                3(2-2-5)
                                      Educational Quality Assurance
แนวคิด หลักการ และวิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาในด้านงานวิชาการ หลักสูตร ผู้สอนและผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประเมินและระบบการบริหารแบบคุณภาพรวม และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา  และการวิเคราะห์ระเบียบวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน
Concept, principle, strategies and procedure of quality assurance, educational quality assurance of academy, curriculum, teachers and students on educational standards in each level especially the basic education, practice to analyze factors, indicators and evaluation system and total quality management and application educational development, analysis of present educational quality methodology of ministry of education.
             1066201       หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา                                         3(2-2-5)
                                     Principles and Theories in Educational Administration
                                       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทฤษฏีการบริหาร  กระบวนการบริหารวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการตั้งแต่การบริหารแบบดั้งเดิม การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การบริหารเชิงระบบ หลักและทฤษฏีการจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักการและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและองค์การทางการศึกษา และองค์การทางการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน
Basic of administration concepts and theories, administration process, evolution of management, classical management, human management, behavioral management and system theory, principle and theory of modern management andapplication educational administration, leadership of school administration and educational administration, principle and management of education change and educational organizations in local level and ASEAN region.
วิชาเลือกสำหรับแผน ก แบบ ก 2            ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต
วิชาเลือกสำหรับแผน ข                            ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 1066104      เศรษฐศาสตร์การศึกษา                         3(2-2-5)
                                     Economics of Education
                                       แนวคิด ความหมาย หลักการ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนกำลังคนกับการลงทุนทางการศึกษา การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์การลงทุนทางการศึกษาในระดับและประเภทต่าง ๆ ของการศึกษา แหล่งที่มาของเงินลงทุนในการจัดการศึกษาของประเทศและท้องถิ่น และความสำคัญของเศรษฐกิจการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการวิเคราะห์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
Concepts, definitions, principles and theories of basic education economics, relationship education and economics and social development of country, principles of divided resource, human plan and education investment, comparison and analysis of educational investment in levels and types of education, education investment source of country and locality, and importance of education economics and development economics of country, and analysis of policy of present government.

            1066202       ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา                                          3(2-2-5)
                                    Leadership in Educational Administration
                                      แนวคิด ความหมาย หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บทบาท ลักษณะ คุณลักษณะ และประเภทของผู้นำ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะและประเภทของผู้นำทางการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ และหลักปฏิบัติในการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา และความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
Concepts, definitions, principles and theories of leadership; roles, functions characteristics and types of leaders; analyzing roles functions characteristics and types of educational leadership, analyzing research in educational leadership, characteristics of professional administrator, and practice on developmental educational leadership and professional administrator.
            1066203       การประเมินโครงการในการบริหารการศึกษา                               3(2-2-5)
                                    Project Evaluation in Educational Administration
                                      แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ องค์ประกอบของโครงการ กลวิธี และวิธีการจัดการ การวิเคราะห์ การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือการประเมินโครงการ การทำและการเขียนรายงานการประเมินโครงการ และการฝึกปฏิบัติการทำและการเขียนโครงการ และการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษาที่สนใจ
Concepts, principles, theories and process of project assessment components of project, tactics and management, analysis, selection and development, project assessment tools, doing and reporting project assessment, and practices doing and reporting project, and interesting assessment of education project.
          1066204       การฝึกงานทางการบริหารการศึกษา                                         3(1-3-5)
                                  Practicum in Educational Administration
การสร้างประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารและการจัดการการศึกษา
การกำกับดูแลและการนิเทศการสอน และการฝึกอบรม รวมทั้งการแก้ปัญหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องขององค์การทางการศึกษาและสถานศึกษา
Creating direct experience with practices in educational administration, educational management, regulation and teaching supervision, and training, including problem solutions relevant to educational organizations of schools.
          1066205       การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา                     3(2-2-5)
                                  Development of Virtues and Ethics of School Administrators
                                    ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ วินัย มาตรการ และจรรยาบรรณ การป้องกัน
การแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
Definitions, concepts, theories and guidance on virtues and ethics administrator, analyzing involved education issues roles discipline measure and ethics, protection, problem solutions and behavior change and development of virtues and ethics of school administrators.
          1066301       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการบริหารการศึกษา             3(2-2-5)
                                  Information and Communication Technology in Educational Administration
                                    แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสาร การสร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายในสถานศึกษา และ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษา
Concepts and principles of information technology and communication, and the role of information and communication systems, basic techniques of information systems, educational media and innovation, information collection, information development and communication system, database and networking creation in schools, application of information and information technology in educational management.
           1066501       การบริหารงานวิชาการ                                                      3(2-2-5)
                                   Academic Administration
                                    แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารและการจัดระบบงานและงานทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอนการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาการจัดการในการบริหารงานบุคคล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
Concepts, principles, theories and processes of administration and management, systematization and educational resources, curriculum development and instructions, using instructional media, application of principle and theories of behavioral and human resource management, roles and laws of academic administration.
         1066502       การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การ                                  3(2-2-5)
                                 Systems Analysis and Organizational Developmen
                                  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ และแนวคิด หลักการ และทฤษฎี องค์การ การบริหารงานเชิงระบบ กลวิธีและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การจัดและพัฒนาองค์การร่วมสมัย การวิเคราะห์องค์การ กลวิธีและกระบวนการในการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การอภิปรายและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบงาน และการพัฒนาองค์การและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledge of organization and concepts principles, theories of organization, systematic management, tactics and management, analysis of work system, management and modern organizational development, analyzing organization, tactics and development process, and transition of organization, debate and analysis of work system, and organizational development and involved research.
         1066504       การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน                   3(2-2-5)
                                 Educational Supervision for Developing Instructional Quality
                                   แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการนิเทศการศึกษา บทบาท อำนาจ หน้าที่ ทักษะ และสมรรถภาพของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนิเทศการศึกษาการนิเทศภายใน กลวิธีและวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน การกำกับติดตามและประเมินผล การศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและการประยุกต์ ใช้ผลการวิจัยในการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
Concepts, principles, theories, processes of supervision, role, authority, skills and competency quality of administrators and those involved in internal supervision of supervision, strategies and methods for developing teaching quality of teacher and student learning, monitoring and evaluation, analysis of the problems, solutions and applications, research on supervision to continuously enhance the quality of teaching.
       1066901       สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                   3(2-2-5)
                               Seminar in Educational Administration Research
                                 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การวิเคราะห์และวิจารณ์องค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และหยิบยกประเด็นปัญหาสำคัญในการทำและการเขียนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มาสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอภิปรายในชั้นเรียน และการจัดทำรายงานนำเสนอเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล
Analysis of research and the related educational administration, and management of basic education and higher education, both in the system, outside system and on demand, analyzing criticism of various elements of research and thesis, and discussion the important issues on research and writing thesis in seminar,  exchanging ideas and discussing in class and reporting in group or individual presentation.
       1066902       สัมมนาการบริหารการศึกษา                                                 3(2-2-5)
                                Seminar in Educational Administration
หลักการและกระบวนการสัมมนา เพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการศึกษาเลือกประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษามาเป็นหัวข้อในการสัมมนา และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น และการทำงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา
Principle and process of seminar, learning and problem solving in education, selecting issues in educational administration, conference, and participation in discussion and expressions, group work in learning and problem solving.
      1066903       การศึกษาเอกเทศ                                                             3(1-3-5)
                               Individual Study
การค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง
Studying about the administration of students’ special interests in order to have in-depth understanding of a particular topic.
 ค.  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
       1066904       วิทยานิพนธ์                                                                 12 หน่วยกิต
                                Thesis
                                 การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร และการจัดการการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัย และข้อบังคับการทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา รูปแบบการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์  กำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยเน้นการค้นหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา ดำเนินการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ เสนอระเบียบวิธีดำเนินการวิจัยและวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย  เขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและการวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลสำหรับเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม และแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วนำเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบ
Analyzing the research in the problems of educational administration and management, method of research, and university regulations of thesis, by focusing on the creativity, the principles of academic educational administration theory used in solving educational problems, model making and thesis writing, by focusing on finding and creating new knowledge in educational administration, document analysis and related research, using proper method research and development of research tool, write a thesis based on the collected and analyzed data, presentation of data for writing a thesis under the supervision, control and guide of thesis advisors and presentation of the thesis to the examination committee.

          1066905       การค้นคว้าอิสระ                                                            6 หน่วยกิต
                                   Independent Stud
                                     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการบริหารและการจัดการการศึกษา สร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา หรือศึกษาแนวคิดใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ที่นักศึกษาสนใจและสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการเขียนการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
Independent study under the guidance of advisor on issues relevant to the problem issues in administration and management education, creating concept in solving problems or development, studying new concept applicable for the current situations, students’ interests and creating the concept in solving problems or development, be under the control of the teacher advisor, in order to have understanding in-depth, the style of writing an independent studying in line with the university regulations.
   ง.   หมวดวิชาเสริม
         1065601       หลักและทฤษฎีทางการศึกษาและการเรียนรู้                                3(2-2-5)
                                 Principles and Theories of Education and Learning
                                   ความรู้ แนวคิด วิเคราะห์  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา  ความหมายและทฤษฏีทางการศึกษา หลักสูตรและการสอนพื้นฐานความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประวัติการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา หลักการ ทฤษฏี และองค์ประกอบของการศึกษา แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย การใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลประเมินผลการศึกษา ระบบ  เทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
Knowledge, concept and analyzing the basic of education, definitions and theories of education, curriculum and instruction, basic knowledge of science related to educational history, educational philosophy, educational psychology, social science, principle, theory and element of education, concept affecting Thai education, using the media of instruction, innovation and educational technology, educational evaluation, system, technique and format of learning in basic education, development curriculum and instructional application.
           2035101       ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                            3 (2-2-5)
                                  English for Graduate
                                    การพัฒนาภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกฟังเพื่อจับใจความสำคัญและเพื่อตีความ เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองานและการแสดงความคิดเห็น การอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อตีความและสรุปความเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและบทคัดย่อจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนย่อและสรุปความ และการเขียนบทคัดย่อ
Development of academic English relating to students’ fields at a graduate level, practice in listening for main idea and interpretation, techniques of presentation and expressing opinions, analytical reading for interpreting and summarizing academic and research texts and abstracts from printed and electronic media, academic vocabulary building, note-taking and paraphrasing, and writing abstracts.
          4125101        คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                           3(2-2-5)ฅ
                                  Computer for Graduate
                                     การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการอ้างอิง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
Development of knowledge and skills of using computers and information technology, using the internet to search for information, utilizing an online database for references, employing electronic mail, and applications of computer programs for conducting research in related fields and analyzing accurate data.
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสร
     4.1 คำอธิบายโดยย่อ
            การทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาดำเนินการโดยให้มีการเสนอเค้าโครงการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงการนำเสนอผลการวิจัย การสอบปากเปล่า และการเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
     4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
             4.2.1 มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารการศึกษา
4.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2.3 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.3 ช่วงเวลา
             เริ่มดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
4.4 จำนวนหน่วยกิต
             12   หน่วยกิตสำหรับแผน ก แบบ ก 2
6    หน่วยกิตสำหรับแผน ข
    4.5 การเตรียมการ
             มีการให้ข้อมูลกรอบของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของสาขาวิชา  และให้นักศึกษาเสนอหัวข้อที่สนใจ โดยมีการให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา จากนั้นนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทำงานร่วมกันในการศึกษาวิจัย  และกำหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อกำหนดเป็นระยะๆ เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ดำเนินการได้เสร็จตามระยะเวลาที่วางแผน
4.6 กระบวนการประเมินผล
           กระบวนการประเมินผลงานการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษามีการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินเค้าโครงการวิจัย การประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมิน  การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฏีผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในวิชาชีพและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิค
การวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าในวิชาการหรือการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา   มีความสามารถ
ในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในสถานศึกษา และมีความสามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยโดยการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ
สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพัฒนาทางด้านการบริหารการศึกษา ทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติดังนั้นจึงกำหนดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ดังนี้
2. 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
            2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนของหลักสูตร
2.1.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.5 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดำเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
2.2.1  สภาวะการมีงานทำหรือสมรรถนะในการทำงานของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2  การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต  ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำสื่อที่ใช้ในการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
2.2.2 การส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร
อีก 4 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับและให้คำแนะนำ คณะกรรมการประจำหลักสูตร จะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กำหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิธีการสอน
การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุม
ทุกภาคการศึกษา และมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
1.2 การดำเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผลการดำเนินการ
1.3.1 จำนวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จำนวนและรายชื่อคณาจารย์ประจำ
1.3.3 จำนวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ ทุก ๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตำรา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
แหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศึกษาในชุมชนต่าง ๆ สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารตำราเรียน และสื่ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.3.3 จัดทำแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากร สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5.1.2 มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอตรวจสอบวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของสถานศึกษา และหน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา/ หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ มหาบัณฑิต
6.1 ความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา
มีการสำรวจความต้องการจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อ นโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนวิจัยในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารการศึกษา และหรือเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จึงเป็นผลให้ความต้องการในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน การสัมมนา การเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคการศึกษา การสัมมนา และการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้อง
มีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประธานสาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรซึ่งมีหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ และวิชาเลือก) และจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะได้ติดตามประเมินความรู้และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัด
การเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดำเนินการต่อไปนี้
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน
2.1.2 วางแผนประเมินผลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน
ทุกชั้นปีและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3.1 ติดตามบัณฑิตโดยสำรวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ ชุมชน
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.